Parama kūrybingiausiems jauniesiems tyrėjams

2010 lapkričio 13 d. visuotiniame LED susirinkime LED Valdybos teikimu buvo nutarta iš LED surinktų lėšų skirti kasmetinę finansinę paramą (grantus) kūrybingiausiems jauniesiems tyrėjams bei patvirtinta grantų skyrimo tvarka.

Kandidatais grantui gauti gali būti LED nariai, neturintys mokslo laipsnio, JEM nariai, studentai (pirmenybė teikiama LED nariams).

Kandidatai grantui gauti dalyvauja konkurse, kuriam pateikia paraišką su numatomo projekto koncepcija ir darbo planu, įskaitant rezultatų paskelbimą, paaiškina, kokiai projekto daliai norėtų gauti finansavimą. Projekte numatoma veikla turi būti tiesiogiai susijusi su LED tikslais:

- pasirinktos vabzdžių (vorų/moliuskų) grupės, atskiros vabzdžių (vorų/moliuskų)  rūšies ekologiniai, populiaciniai, paplitimo (ar kitokie) tyrimai;

- esamos informacijos (kolekcinės medžiagos) apibendrinimas ir pateikimas;

- gamtotvarkiniai darbai, susiję su vabzdžių (vorų/moliuskų) populiacijų buveinių palaikymu/atstatymu;

- konkrečios gamtinės teritorijos entomologiniai (malakologiniai/arachnologiniai) tyrimai ar jų organizavimas;

- entomologinės (malakologinės/arachnologinės) ekspedicijos organizavimas;

- mokomosios stovyklos/konferencijos/seminaro organizavimas;

- akcijos, propaguojančios LED veiklą ir tikslus, organizavimas;

- "Metų vabzdžio" akcijos organizavimas ir vystymas;

- naujo modulio LED svetainėje sukūrimas ir palaikymas;

- vabzdžius (vorus/moliuskus) (vabzdžių/vorų/moliuskų tyrimus) populiarinančios publikacijos parengimas;.

Paraiškos projektų finansavimui pateikiamos Draugijos valdybai elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. iki kiekvienų metų kovo 1 d. Pavėlavę projektai tais metais nesvarstomi.

Projektų aprašymus vertina ir grantus skiria LED Draugijos valdyba.

 

Kriterijai:

- atitikimas LED tikslams;

- įgyvendinimo realumas ir racionalumas (priimtinos sąnaudos - apčiuopami rezultatai);

- numatomų rezultatų publikavimo perspektyva (viena būtiniausių sąlygų);

- numatomų rezultatų aiškumas/nauda/reikšmingumas/aktualumas;

- visuomenės, LED narių įtraukimas;

Atrinkto geriausio projekto finansavimui skiriama iki 100 eurų. Pusė sumos pervedama projektų teikėjams avansu, likusi dalis – sėkmingai ir laiku įgyvendinus projekte numatytus tikslus. Pradėtų, bet neįgyvendintų projektų autoriai toliau nebefinansuojami. Jei finansuotas projektas nepradedamas, autoriai privalo grąžinti gautas lėšas į LED kasą, ir penkerius metus negali pretenduoti tolimesnės veiklos finansavimui išskyrus tuos atvejus, jei pateikiamos objektyvios priežastys, dėl kurių projekto tikslų įgyvendinti nepavyko, ar projekto vykdymas atidėtas. Nesant paraiškų einamaisiais metais, kitais metais granto suma gali būti padidinta iš neišnaudotų granto lėšų.

Informacija apie grantų skyrimą (o vėliau – apie finansuotų projektų sėkmingą įgyvendinimą) skelbiama LED svetainėje.

Priedas: Paraiškos grantui gauti forma

Pradžia

Kurį laiką senoji Lietuvos entomologų draugijos svetainė buvo neprieinama dėl kenkėjiškos veiklos. Atstatėme pagrindines funkcijas ir pasistengsime kuo greičiau grąžinti buvusį turinį.

Atsiprašome už nepatogumus ir tikimės Jūsų supratimo.

Apie mus

 

APIE DRAUGIJĄ

1965 m. lapkričio 3 dieną  buvo  įkurta Lietuvos entomologų draugija. Iniciatyvinę grupę sudarė:  dr. P. Zajančkauskas, prof. S. Pileckis, prof. R. Kazlauskas, prof. V. Valenta, prof. T.  Ivanauskas. Buvo išrinkta draugijos Taryba iš 13 narių (prof. I. Eitminavičiūtė, prof. T.  Ivanauskas, dr. B. Kadytė, prof. S. Pileckis, prof. R. Kazlauskas, B. Kiela, prof. St. Mastauskis, doc. S. Molis, doc. P. Rakauskas, dr. D. Šemetulskis, prof. V. Valenta, dr. P. Zajančkauskas, dr. Z. Žvetytė-Kulvietienė), Revizijos komisija iš 2 asmenų (prof. A. Skirkevičius ir dr. V. Slauta). Pirmuoju draugijos pirmininku išrinktas dr. P. Zajančkauskas, pirmininko pavaduotojais - prof. S. Pileckis ir prof. R. Kazlauskas, mokslinis sekretorius - prof. V. Valenta, iždininkas - dr. D. Šemetulskis. Draugijos įkūrimo pradžioje buvo 38 nariai. Dr. P. Zajančkauskas vadovavo draugijai 30 metų, t.y. nuo 1965 m. iki 1995 m. 

1991 m. liepos 1 d. Lietuvos entomologų draugijos įstatai įregistruoti atkurtos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijoje; nuo tada draugija tapo nuo nieko nepriklausoma.

1995 m. kovo 30 d. įvykusiame narių suvažiavime draugijos prezidentu išrinktas prof. A. Skirkevičius. Valdybą sudarė 9 nariai: prof. A. Skirkevičius, habil.dr. V. Jonaitis, doc. A. Žiogas, dr. G. Vaitkevičienė, dr. I. Bartninkaitė, prof. R. Puplesis, habil.dr. J. Šurkus, prof. V. Valenta, dr. P.Zajančkauskas. 

Nuo 1982 iki 1995 m. Entomologų draugija kartu su MA Zoologijos ir parazitologijos institutu (vėliau Ekologijos institutu) leido tęstinį straipsnių rinkinį "Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys. Pranešimai ir aprašymai". Išleista 14 tomų. Nuo 1970 iki 1994 m. leistas tęstinis leidinys"Acta entomologica Lituanica".  Išleista 12 tomų. Nuo 1994 m. kartu su kitais zoologiniais leidiniais įtrauktas į "Acta Zoologica Lituanica". 

2001 m. gruodžio 11 d. Entomologų draugijos suvažiavime prezidentu išrinktas D. Dapkus, viceprezidentais - habil.dr. V. Jonaitis ir doc.dr. A. Žiogas.  Į valdybą įtraukti: D. Dapkus, habil.dr. V. Jonaitis, doc.dr. A. Žiogas, dr. V. Tamutis, dr. J. Turčinavičienė, doc. habil.dr. R. Rakauskas, dr. E. Budrys, dr. V. Rėlys, R. Bernotienė. Iždininke išrinkta  dr. J. Turčinavičienė, sekretore - R. Bernotienė. Revizijos komisija: dr. M. Žygutienė, H. Ostrauskas, J. Rimšaitė.  

2006 m. draugijos suvažiavime prezidentu perrinktas dr. D. Dapkus, viceprezidentais išrinkti R. Ferenca ir A. Petrašiūnas. Į valdybą įtraukti: D. Dapkus, dr. V. Tamutis, doc. dr. J. Turčinavičienė, doc. dr. E. Budrys, dr. R. Bernotienė, G. Švitra, dr. G. Skujienė, R. Ferenca ir A. Petrašiūnas. Iždininke perrinkta doc. dr. J. Turčinavičienė, sektretore - dr. R. Bernotienė.

2011 m. draugijos suvažiavime prezidentu išrinktas dr. A. Petrašiūnas, viceprezidentais - dr. D. Dapkus ir dr. V. Tamutis. Į valdybą taip pat įtraukti: dr. E. Budrys, G. Švitra, V. Uselis ir A. Rocienė. Iždininke išrinkta dr. R. Bernotienė, moksline sektretore - dr. M. Biteniekytė.

2016 m. gruodžio 3 dieną draugijos suvažiavime prezidentu perrinktas dr. A.Petrašiūnas. Draugijos valdybos nariais išrinkti dr. Dalius Dapkus, dr. Grita Skujienė, Vytautas Uselis, Giedrius Švitra. Iždininke perrinkta dr. R. Bernotienė, moksline sektretore - dr. S. Orlovskytė.

2021 m. gruodžio 11 dieną draugijos suvažiavime prezidentu perrinktas dr. A.Petrašiūnas. Draugijos valdybos nariais išrinkti dr. Dalius Dapkus, dr. Ingrida Šatkauskienė, Giedrius Markevičius, Mantas Adomaitis. Iždininke perrinkta dr. R. Bernotienė, moksline sektretore išrinkta Radvilė Markevičiūtė.

 

     Lietuvos entomologų draugija yra savarankiška, savanoriška mokslinė - visuomeninė organizacija. Jos tikslas yra apjungti mūsų šalyje dirbančius entomologus, kelti jų kūrybinę iniciatyvą sprendžiant teorinius ir praktinius mokslo uždavinius, propaguoti entomologijos pasiekimus visuomenėje. 

    Šiems tikslams pasiekti Draugija skelbia savo uždavinius:

    * ugdyti Draugijos narių profesionalumą, kūrybinę iniciatyvą ;
    * teikti paramą diegiant narių mokslinio darbo rezultatus;
    * propaguoti naujus entomologijos pasiekimus;
    * rūpintis entomologijos ir su ja susijusių mokslų dëstymu Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Lietuvos entomologų draugija vykdo entomologinius tyrimus, rengia entomologų renginius, organizuoja mokslines - pažintines išvykas, parodas, leidžia savo leidinius, organizuoja jaunųjų entomologų ir kitas mokyklas.  

 

VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS

(pdf byla)

(pdf byla)

(pdf byla)

(pdf byla)

(pdf byla)

 (pdf byla)

 (pdf byla)

 

 

Creating Your Site

Joomla! is all about allowing you to create a site that matches your vision. The possibilities are limitless; this sample site will just get you started.

There are a few things you should know to get you started.

Every Joomla! Web site has two parts: the Site (which is what your site visitors see) and the Administrator (which is where you will want to do a lot of the site management). You need to log in to the Administrator separately. There is a link to the administrator on the top menu that you will see when you log in.

You can edit articles in the Site by clicking on the edit icon. You can create a new article by clicking on the Create Article link in the top menu.

To do other things, like edit the contact form, edit the modules or change the site name you need to log in to the administrator.

Some quick tips for working in the Administrator

  • To change the site name, background colour and secondary colour, go to the Template Manager and click on My Default Style (Protostar). Look on the Options tab. You can also add a description there.
  • To change the image on all the pages: Go to the Module Manager and click on Image Module.
  • To edit the Side Module: Go to Extensions, Module Manager and click on Side Module.
  • To edit the Contact Form: Go to Components, Contacts. Click on Your Name.

Once you have your basic site you may want to install your own template (that controls the overall design of your site) and then, perhaps additional extensions.

There is a lot of help available for Joomla!. You can visit the Joomla! forums and the Joomla! documentation site to get started.